כ"ו טבת התש"פ

Daily Minyanim

‎זמניםתפלה
Daily: 7:00/8:00שחרית
Daily: 1:30 & Sunday Only - 15 mins before Shkiah (followed by מעריב)מנחה
Daily: 8:30מעריב
Download Winter 5780 Shabbos Zmanim As PDF